: تحریر اقلیدس
: 1018
: خواجه نصیرالدین طوسی
: ریاضی
: عربی
: 140
: اصل از اقلیدس صوری و حجاج بن مطرکوفی آنرا ترجمه کرده و ثابت بن قره حرانی تصحیح نموده است
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 128.47 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر