بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : ریاضی


موارد یافت شده: 50

1 - استخراج المسائل بالخطاء = ملحقات شمسیه
2 - اکر - مولف: ازیونانی قسطابن لوقا بامر احمدبن معتصم
3 - الاکر - مولف: قسط بن لوقا بعلبکی
4 - الفوائدالبهائیه فی القواعد الحسابیه - مولف: عمادالدین عبدالله بن محمدالحوام البغدادی
5 - انگشت شماری ، عقود انگشتان - مولف: ملامهدی بن ابی ذر نراقی کاشانی
6 - بندی از کتاب الرساله الغریه فی الحساب : الغریه فی الحساب
7 - بندی منقول از تاریخ الحکمای شهرزوری - مولف: شمس الدین شهرزوری
8 - تحریر اقلیدس - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
9 - تحریر اکر : الاکر : تحریر اکر - مولف: خواجه طوسی و تئودو سیوس
10 - تحریر اکر مانالاوس : تحریر متوسطات : تحریر مانالاوس فی الاشکال الکرویه - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
11 - تحریرالمساکن - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
12 - تحریرالمناظر - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
13 - توضیح الاشکال = شرح تحریر اقلیدس - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
14 - حاشیه در علم حساب
15 - حساب : رساله در علم حساب - مولف: مسیو کرشیش توپچی
16 - حساب = رساله در علم حساب - مولف: محمدبابا کلان مفتی
17 - حساب = رساله در ...
18 - حساب = رساله در علم حساب = زبده الحساب ، میزان الحساب
19 - حساب = رساله در علم حساب = زبدة الحساب ، میزان الحساب - مولف: ملاعلی قوشچی ، علاءالدین علی بن محمد
20 - حل مسائل مساوات مفرده و حل مسائل تساوی ساده ( یک مجهولی و دومجهولی )
21 - خلاصه الحساب - مولف: شیخ بهائی ، محمدبن حسین عاملی
22 - خلاصه الحساب - مولف: شیخ بهائی محمدبن حسین عاملی
23 - خلاصه الحساب - مولف: حسین بن ابی الحسین فرضی اوسی
24 - خلاصه الحساب - مولف: شیخ بهائی محمدبن حسین عاملی
25 - خلاصه الحساب - مولف: شیخ بهائی ، محمدبن حسین عاملی
26 - خلاصه الحساب - مولف: شیخ بهائی ، محمدبن حسین
27 - خلاصةالحساب - مولف: شیخ بهائی محمدبن حسین عاملی
28 - خلاصةالحساب - مولف: شیخ بهائی
29 - رساله حسابیه - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
30 - رساله در حساب
31 - رساله در حساب و جبر و مقابله - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
32 - رساله در علم وقت نماز = بیست باب = رساله در ربع مجیب
33 - رساله در قواعد علم حساب و هندسه - مولف: جعفر حسینی
34 - رساله در معرفت عمل به ربع مجیب
35 - زبده الحساب - مولف: محمدصالح بن حبیب الله طباطبائی یزدی
36 - زبده الحساب = میزان الحساب - مولف: ملاعلی قوشچی
37 - زبده الحساب = میزان الحساب = حساب = رساله در علم حساب - مولف: ملاعلی قوشچی
38 - زبده الحساب = میزان الحساب = حساب = رساله در علم حساب - مولف: ملاعلی قوشچی
39 - شرح تحریر اقلیدس
40 - شرح تلخیص المفتاح : مفتاح الحساب - مولف: غیاث الدین جمشیدبن مسعودابن محمود طبیب کاشی
41 - شرح خلاصه الحساب - مولف: شیخ بهائی
42 - شرح خلاصه الحساب
43 - شرح خلاصه الحساب - مولف: شیخ جوادبن سعدبن جواد کاظمینی معروف به فاضل جواد
44 - شرح شمسیه الحساب - مولف: عبدالعلی بن محمدبن حسین بیرجندی
45 - شمسیه الحساب - مولف: نظام الدین حسن بن محمدقمی نیشابوری
46 - عیون الحساب - مولف: محمدباقربن زین العابدین یزدی
47 - قاعده حسابیه - مولف: محمدرضا بن عزیزالله تونی
48 - مساحت ، رساله در مساحت
49 - مقالی در انعکاس شعاع - مولف: محمدبن حسن طوسی ، خواجه نصیر
50 - نسبت ارتفاع اعظم الجبال الی قطرالارض - مولف: شیخ بهائی ، محمدبن حسین عاملی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر