بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: شمس


موارد یافت شده: 43

1 - استخراج المسائل بالخطاء = ملحقات شمسیه
2 - استخراج طالع تحویل شمس به هریک ازبروج اثنی عشر و طریقه عمل آن - مولف: ملاعلی اکبربجنوردی
3 - جدول تسهیل بعد شمس
4 - جدول تسهیل تعدیل الایام اصلی و جدول وسط شمس
5 - جدول تسهیل تعدیل شمس در بروج
6 - حاشیه بر حاشیه شرح شمسیه
7 - حاشیه بر شرح شمسیه - مولف: میرسیدشریف گرگانی
8 - حاشیه تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه = الجامع
9 - حاشیه تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح الشمسیه - مولف: علی بن محمد جرجانی
10 - حاشیه تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح الشمسیه - مولف: علی بن محمد جرجانی
11 - حاشیه تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح الشمسیه - مولف: علی بن محمد جرجانی
12 - حاشیه تحریرالقواعدالمنطقیه فی شرح الشمسیه - مولف: علی بن محمد جرجانی
13 - حاشیه حاشیه شرح شمسیه - مولف: مولی عمادبن یحیی بن علی فارسی
14 - حاشیه شرح شمسیه - مولف: میرسید شریف جرجانی
15 - حاشیه شرح شمسیه
16 - حاشیه شرح شمسیه - مولف: اسفراینی ، ابراهیم بن محمدبن عربشاه اسفراینی خراسانی عصام الدین حنفی
17 - حاشیه شرح شمسیه - مولف: میرسیدشریف گرگانی
18 - حاشیه شرح شمسیه - مولف: میرسیدشریف جرجانی ، علی بن محمد
19 - حاشیه شرح شمسیه - مولف: میرسیدشریف جرجانی ، علی بن محمد
20 - حاشیه شرح شمسیه ؟ - مولف: میرسیدشریف گرگانی ، علی بن محمد
21 - حاشیه شرح شمسیه = حاشیه تحریرالقواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه - مولف: برهان الدین بن کمال الدین بن حمید
22 - ذیل شمسیه الحساب - مولف: حمزةبن علی بیهقی
23 - رساله فی معرفه الشمس و توسطها و غروبها فی ای بلد کانت بالنسبه الی بلد اخری
24 - شرح دیباچه شرح شمسیه - مولف: مولانا محمد
25 - شرح شمسیه : تحریرالقواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه - مولف: قطب الدین رازی محمدبن محمد
26 - شرح شمسیه : تحریرالقواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه - مولف: قطب الدین رازی محمدبن محمد
27 - شرح شمسیه : تحریرالقواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه - مولف: قطب الدین رازی محمدبن محمد
28 - شرح شمسیه : تحریرالقواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه - مولف: قطب الدین رازی محمدبن محمد
29 - شرح شمسیه : تحرير القواعد المنطقيه في شرح الشمسيه - مولف: کاتبي قزويني، علي بن عمر
30 - شرح شمسیه = البرهان علی دیباچه شرح شمسیه - مولف: برهان الدین بن حیدر
31 - شرح شمسیه = تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه - مولف: قطب الدین رازی بویهی
32 - شرح شمسیه = تحریر القواعدالمنطقیه - مولف: علي بن عمر کاتبي قزويني
33 - شرح شمسیه = تحریرالقواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه - مولف: قطب الدین رازی بویهی
34 - شرح شمسیه الحساب - مولف: عبدالعلی بن محمدبن حسین بیرجندی
35 - شمس المعارف الکبری و لطایف العوارف ج3و4 - مولف: ابی العباس شیخ احمدبن علی بن یوسف بونی قرشی
36 - شمسه وقهقهه : محبوب القلوب - مولف: میرزا برخوردار بن محمود ترکمان فراهی
37 - شمسیه - مولف: نجم الدین عمر کاتبی
38 - شمسیه - مولف: نجم الدین عمربن علی قزوینی معروف به کاتبی
39 - شمسیه = الرساله الشمسیه فی قواعد المنطقیه - مولف: نجم الدین عمربن علی قزوینی معروف به کاتبی
40 - شمسیه الحساب - مولف: نظام الدین حسن بن محمدقمی نیشابوری
41 - عنقاء مغرب فی معرفه ختم الاولیاء و شمس المغرب - مولف: محیی الدین ابن عربی
42 - مشرق الشمسین واکسیر السعادتین - مولف: شیخ بهائی ، محمدبن حسین عاملی
43 - یادداشتهای شخصی طلب و قرض... صفت شراب حلال ...تعریف زیج و تقویم شمسی و مطالبی پراکنده
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر