بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: اسطرلاب
کتابخانه:


موارد یافت شده: 31

1 - اسطرلاب
2 - اسطرلاب = رساله در معرفت اسطرلاب شرقی و غربی
3 - اسطرلاب = رساله در معرفت اسطرلاب شمالی و جنوبی
4 - اسطرلاب = رساله درصنعت اسطرلاب
5 - اسطرلاب = رساله درعلم رسم خطوط اسطرلاب
6 - اسطرلاب مسطح = آغاز و انجام = صفیحه اسطرلاب مسطح - مولف: ابوالخیر محمدتقی بن محمدفارسی
7 - اشعاری پراکنده در اسامی کواکب و بروج و ارقام بروج و اجزاء اسطرلاب
8 - بیست باب = اسطرلاب = رساله در صنعت
9 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
10 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین محمدبن محمدطوسی
11 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
12 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
13 - تحفه حاتمی : هفتاد باب در اسطرلاب - مولف: شیخ بهائی ، بهاءالدین محمد
14 - تحفه حاتمیه یا تحفه حاتمی یا هفتاد باب در اسطرلاب - مولف: شیخ بهائی ، بهاءالدین محمد
15 - تحفه ی حاتمی یا هفتاد باب در اسطرلاب - مولف: شیخ بهائی ، بهاءالدین محمد
16 - تحفه ی حاتمیه : هفتاد باب در اسطرلاب - مولف: شیخ بهائی، بهاءالدین محمد
17 - ذکرالالات الاسطرلاب و الاسماء الواقعه علیها - مولف: ابوالقاسم عبدالله بن محمدابی بکر خزرجی صفار
18 - رساله در صنعت اسطرلاب - مولف: محمدامین النجفی الحجازی القمی
19 - رساله در علم رسم خطوط اسطرلاب
20 - رساله در علم و عمل اسطرلاب - مولف: کریم بن ابراهیم (حاج محمد کریمخان)
21 - رساله در معرفت اوقات : اسطرلاب
22 - رساله صنعت و ساخت اسطرلاب - مولف: غیاث الدین جمشیدبن مسعود کاشانی
23 - شرح اسطرلاب - مولف: شیخ محمدبن احمد
24 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
25 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
26 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: عبدالعلی بیرجندی
27 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: عبدالعلی بیرجندی
28 - شرح بیست باب در اسطرلاب - مولف: ملاعبدالعلی بیرجندی
29 - علم خطوط اسطرلاب
30 - لباب در دانستن اسطرلاب
31 - مقالی در معرفت دانستن اسطرلاب که درست است یا نه؟
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر