آدرس: مشهد - میدان آزادی-دانشگاه فردوسی مشهد

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن: ۳۸۸۰۶۷۲۷-۰۵۱ - جناب آقاي دكتر صفا كاظميان مقدم
آدرس پست الکترونیکی : adabiyat-lib@um.ac.ir

کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تلفن: ۳۸۸۰۳۸۸۵-۰۵۱ - سرکار خانم دیانتی
آدرس پست الکترونیکی : theo-lib@um.ac.ir

لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر