بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 32

1 - اسناد قرائت آخوند ملامحمدصادق قاری - مولف: ملامحمدصادق بن محمدقاسم قاری
2 - التجرید فی التجوید - مولف: محمدطاهربن محمدمؤمن اصفهانی حافظ
3 - المقدمةالجزریه - مولف: ابن جزری شمس الدین ابوالخیر محمدبن محمد بن علی بن یوسف العمری معروف به ابن جزری دمشقی شافعی
4 - بندی در محسنات و معایب قرائت
5 - بندی منقول از تقریب النشر
6 - پس از این رساله مقالی در وصل وقف
7 - تواریخ المؤلفین فی فن القراءت - مولف: ملامحمدصادق بن محمدقاسم قاری
8 - حرز الاماني : قصيده شاطبي - مولف: شاطبی ، ابومحمد قاسم بن فیره شاطبی
9 - حرزالامانی : قصیده شاطبی - مولف: ابومحمدقاسم شاطبی
10 - حرزالامانی و وجه التهانی - مولف: ابومحمدقاسم بن فیرةبن خلف بن احمد رعینی شاطبی اندلسی شافعی
11 - حرزالامانی و وجه التهانی = قصیده شاطبی - مولف: ابومحمدقاسم بن فیرةبن خلف بن احمد رعینی شاطبی اندلسی شافعی
12 - ختم قرآن - مولف: ملامحمدصادق بن محمدقاسم قاری
13 - درج مضامین = موسوعه بدرج المضامین فی تجوید کلام الله : شرح لؤلؤ درج مضامین - مولف: مختار اعمی اصفهانی
14 - رموز قراء سبعه
15 - رموز قراء سبعه
16 - عقدالفرید فی علم التجوید = قصیده ...
17 - عقدالفرید فی علم التجوید = قصیده ...
18 - قراء سبعه - مولف: ملامحمدصادق بن محمدقاسم قاری
19 - قصیده خاقانیه ؟ - مولف: موسی بن عبیدالله بن یحیی خاقانی ابی مزاحم
20 - گفتاری در وقف
21 - مخارج حروف : چگونگی ادای حروف
22 - مختارالقراء - مولف: مختار اعمی اصفهانی
23 - مقالی در استعاذه ، بسمله ، سوره ام القرآن
24 - مقدمه جزری
25 - مقدمه جزری = المقدمه الجزریه = منظومه الجزریه - مولف: شیخ شمس الدین محمدبن محمدجزری شافعی
26 - منتقی اللآلی و مرتقی التعالی - مولف: شیخ ابومحمدقاسم بن فیرةبن خلف شاطبی اندلسی شافعی
27 - نام قاریان و علامتها و شهرهایشان
28 - نظام الذره - مولف: شمس الدین محمدبن محمد جزری
29 - وقف لازم
30 - وقف لازم = علامات وقف لازم - مولف: امام ابوالحسنن علی بن سعیدثعانی
31 - وقوف = وقف و وصل - مولف: محمدبن طیفور سجاوندی غزنوی سمرقندی
32 - وقوف سجاوندی = وقف و وصل - مولف: ابوالمکارم محمدبن محمدزندوی بخاری

1
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر