: وقوف = وقف و وصل
: 1637
: محمدبن طیفور سجاوندی غزنوی سمرقندی
: تجوید و قرائت
: عربی
: 148
: قرن11هجری
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 165.38 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر