: تحریر مجسطی
: 673
: خواجه نصیرالدین طوسی
: هیئتت
: عربی
: فخرالدین محمدحسینی
: 1087هجری
: کلام دیوس پتوالمایوس کتابی به نام مجسطی دارد که اسحاق بن حنین عبادی با کمک پدرش ان ر ا به عربی ترجمه کرده و ثابت بن قره با حجاج بن یوسف بن مطهر آن را اصلاح و خواجه نصیر طوسی آن را تحریر نموده است
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 196.36 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر