: الاکر
: 673
: قسط بن لوقا بعلبکی
: ریاضی
: عربی
: اصل از ثاوذوسیوس که به امر ابوالعباس احمدبن معتصم بالله وسیله قسط بن لوقا بعلبکی از یونانی به عربی ترجمه شده و ثابت بن قره حرانی آنرا اصلاح نموده و حکیم مغربی آن را تحریر نموده است
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 196.36 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر