: حاشیه حاشیه خفری بر شرح جدید تجرید الاعتقاد
: 163
: آقاجمال الدین خوانساری
: کلام
: عربی
: 121
: محمدبن حسین حسینی
: 1201هجری
: تجریدالاعتقاد کتابیست به تألیف خواجه نصیرالدین طوسی وعلی بن محمدقوشچی آن را شرح کرده به نام شرح جدیدو شمس الدین محمدبن احمدخفری حاشیه ای بر شرح جدید تجرید نوشته و محقق آقاجمال الدین خوانساری حاشیه ای بر حاشیه خفری تألیف نموده
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 146.63 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر