: حاشیه مطول : مفتاح العلوم
: 174
: میرسیدشریف علی بن محمدجرجانی
: ادبیات عرب
: عربی
: 196
: محمدباقربن محمدمهدی مشهدی
: محرم 1089هجری
: مفتاح العلوم از سکاکی است و خطیب تبریزی آن را تلخیص کرده و سعدالدین مسعودبن عمرتفتازانی دومرتبه شرح نموده یکی به طور تفصیلودیگری خلاصه ، اولی را مطول و شرح دوم به المختصر مشهور گردیده
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 107.68 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر