: تذکره دولتشاه سمرقندی = تذکره الشعراء
: 942
: امیردولتشاه بن امیرعلاءالدین بختشاه بن ارغونشاه سمرقندی
: شرح حال ادباء و شعراء
: فارسی
: 167
: امیر ارغون شاه سمرقندی
: 28شوال892هجری
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 52.81 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر