: شرح شمسیه = البرهان علی دیباچه شرح شمسیه
: 1013
: برهان الدین بن حیدر
: منطق
: عربی
: نجم الدین عمر کاتبی کتابی در منطق به نام شمسیه نگاشته که قطب الدین رازی بویهی آنرا شرح کرده و برهان الدین بن حیدر دیباچه آن شرح را گزارش کرده است
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 84.85 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر