: وقوف
: 1021
: ابوعبدالله محمدبن طیفور سجاوندی غزنوی
: تجوید
: عربی
: 77
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر