: تحریر دیگری از قطعه اول مثنوی شوریده
: 1260
: ملااحمدبن کرمعلی ارسنجانی
: شعر
: فارسی
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر