: قاموس المحیط
: 1308
: فیروزابادی ،ابوطاهر مجدالدین محمدبن یعقوب بن محمد شیرازی شافعی
: لغت
: عربی
: محمدباقربن قطب الدین محمد بیلندی گنابادی
: 22ذیحجه1080هجری
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر