: سلسله الذهب
: 293
: نورالدین عبدالرحمن جامی
: شعر
: فارسی
: 46
: از مثنوي هفت اورنگ
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر