: قاموس المحیط
: 1504
: فیروزآبادی ،ابوطاهر مجدالدین محمد بن یعقوب بن محمد شیرازی شافعی
: لغت
: عربی
: 799
: حیدربن محمدکشمیری
: ذیقعده1078هجری
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر