: دیوان امیر (ع)
: 1603
: ابوالحسن قطب الدین محمدبن حسین کیدری بیهقی نیشابوری
: شعر
: عربی
: 1363هجری
: اشعاری منسوب به حضرت علی (ع)
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر