: مثنوی نقش بدیع
: 22
: غزالی مشهدی
: شعر
: فارسی
: 51
: محمود فرخ
: 1310
: این مثنوی دارای هزار بیت میباشد. از روي دستنويس مورخ 1013 دوست محمد [گواشاني] كتابت يافته است.
: ادبیات و علوم انسانی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 140.83 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر