: جام جم(ديوان اوحدي مراغه اي)
: 43
: اوحد الدین بن میرحسین اوحدی مراغه ای اصفهانی
: ادبيات
: فارسی
: 497
: 837
: مجموعه (جام جم، ده نامه و دیوان)
: ادبیات و علوم انسانی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر