: مجموعه 12 رساله
: 290
: افلاطون، ابوالحارث بلخی، ابونصر اسعد بن الیاس، غیاث الدین منصور، عمادالدین محمودبن مسعود، زکریای رازی، فخر الدین خیوقی
: طب
: عربی فارسی
: 277
: 1014
: 1- الملتقاطات من کلمات افلاطون. 2- المتفرقات. 3- فصلی از رساله عقل ناصرخسرو. 4- بستان الاطباء و روضة الالباء. 5- رساله در صناعت طب. 6- معالم الشفا. 7- رساله در باب سموم. 8- رساله در صفت و منافع و معرفت مومیا. 9- رساله فادزهر. 10- دواء اللحفظ. 11- کناش القاخر. 12- رساله در صفت و منافع و معرفت مومیا
: ادبیات و علوم انسانی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 229.13 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر