: فرهنگ سروری : (مجمع الفرس)
: 418
: محمدقاسم بن حاجی محمدکاشانی متخلص به سروری
: لغت ، فارسی به فارسی
: فارسی
: 158
: 3ذیحجه1101هجری
: بدستور شاه عباس نگارش شده
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر