: قاموس المحیط
: 430
: محمدبن یعقوب فیروزآبادی
: لغت
: عربی
: 189
: محمدمهدی بن محمدرشید شبستری تبریزی
: 1134هجری
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر