: الفوائدالبهائیه فی القواعد الحسابیه
: 618
: عمادالدین عبدالله بن محمدالحوام البغدادی
: ریاضی
: عربی
: 39
: عبدالقائم بن علی بن حیدر بن حسن بن علی
: 13جمادی الثانی 839هجری
: مؤلف کتاب را برای وزیر شمس الدین بهاءالدوله محمدبن محمدجوینی نگاشته
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر