: تذکره الائمه
: 77
: ملا محمد باقر بن محمد تقی لاهیجی
: تاریخ
: فارسی
: 176
: قرن 11-12هجری
: مؤلف از شاگردان مجلسی دوم بوده و بر اثر تشابه اسمی عده ای این کتاب را جزء مؤلفات علامه شمرده اند
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر