: جامع المبادي والغايات
: 123
: ابوالحسن بن علی مراکشی
: نجوم
: عربی
: 152
: اواخر یا اوائل قرن 7هجری
: در قواعد زيج شامل 4 فن
: الهیات و معارف اسلامی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر