بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 138

1 - در معرفت عمل شکازی : وقت شناسی
2 - قرانات علوی
3 - اثمار و اشجار - مولف: علی شاه بن محمد قاسم خوارزمی معروف به بخارائی
4 - اثمار و اشجار - مولف: علی شاه بن محمد قاسم خوارزمی معروف به بخارائی
5 - احکام النجوم : رسالة فی... [ النجوم ]
6 - احکام نجوم(ترکی) منظوم
7 - اختیارات - مولف: خواجه ابومعشر
8 - اختیارات ایام - مولف: علامه مجلسی، محمد بن محمد تقی مجلسی
9 - اختیارات علائیه - مولف: فخر رازی
10 - اختیارات علائیه فی حرکات السمائیه - مولف: فخرالدین رازی ، محمدبن عمر
11 - اختیارات و مداخل و احکام نجومی - مولف: لبوجعفر محمدبن علی غزالی
12 - اختيارات نجومي : جداول نجومی در اختیارات و توقیعات و تقویم
13 - استخراج طالع تحویل شمس به هریک ازبروج اثنی عشر و طریقه عمل آن - مولف: ملاعلی اکبربجنوردی
14 - استخراج کسوف در تقویمی که استاد الکامل جناب آخوند ملاعلی اکبرمنجم باشی بجنوردی استخراج نموده اند - مولف: منجم باشی
15 - اسطرلاب = رساله در معرفت اسطرلاب شرقی و غربی
16 - اسطرلاب = رساله در معرفت اسطرلاب شمالی و جنوبی
17 - اسطرلاب مسطح = آغاز و انجام = صفیحه اسطرلاب مسطح - مولف: ابوالخیر محمدتقی بن محمدفارسی
18 - اشعاری پراکنده در اسامی کواکب و بروج و ارقام بروج و اجزاء اسطرلاب
19 - التبصره فی الهیه : کتاب التبصره فی علم الهیت - مولف: شمس الدین ابی بکر محمدبن احمدبن ابی بشر مروزی معروف به خرقی
20 - التبیان
21 - المفضل فی العمل بنصف دائره المعدل - مولف: شیخ عزالدین وفائی
22 - النکت فی علم النجوم - مولف: ابوجعفر فلکی
23 - الیواقیت فی علم المواقیت - مولف: عبدالعزیزالخاضع بن احمد
24 - انتقالات و تحویل کواکب
25 - انیس المنجمین - مولف: مظهرالدین محمدقاری بن علی
26 - باب فردارات الکواکب
27 - برهان الکفایه - مولف: علی بن محمد شریف بکری
28 - بندی از کتاب نفایس الفنون در علم صور کواکب
29 - بیست باب - مولف: نظام الدین عبدالعلی بن محمد بیرجندی
30 - بیست باب = اسطرلاب = رساله در صنعت
31 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
32 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین محمدبن محمدطوسی
33 - بیست باب در اسطرلاب - مولف: خواجه نصیرالدین طوسی
34 - تازک : چراغ زمین - مولف: صدیق بن یوسف نهروانی
35 - تحریر کتاب المناظر - مولف: خواجه طوسی
36 - تحفه ی حاتمی یا هفتاد باب در اسطرلاب - مولف: شیخ بهائی ، بهاءالدین محمد
37 - تحفه ی حاتمیه : قبله ی آفاق - مولف: ملامظفر گنابادی
38 - تحفه ی حاتمیه : هفتاد باب در اسطرلاب - مولف: شیخ بهائی، بهاءالدین محمد
39 - تحفه ی محمدیه یا صبح و شفق - مولف: میرزا قاضی بن کاشف الدین محمد اردکانی یزدی
40 - ترجمه صورالکواکب
41 - ترجمه مجمل الاصول - مولف: محمد اسحق پسمعیل
42 - تسریح الاعمال - مولف: محمدزمان مشهدی اسطرلابی
43 - تشریح الاعمال - مولف: محمدزمان مشهدی اسطرلابی
44 - تشریح الافلاک - مولف: شیخ بهائی
45 - تقویم(منشی باشی) - مولف: عبدالحسین نصرت (منشی باشی)
46 - تنبیهات المنجمین - مولف: مظفر بن محمد قاسم منجم گنابادی
47 - تنبیهات المنجمین - مولف: مظفر بن محمد قاسم منجم گنابادی
48 - تنبیهات المنجمین - مولف: مظفر بن محمد قاسم منجم گنابادی
49 - ثلاث رسائل : مقدمه الزیج - مولف: اثیرالدین ابهری
50 - ثمره بطلمیوس

1   2   3   »
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر