: ثلاث رسائل : مقدمه الزیج
: 539
: اثیرالدین ابهری
: نجوم
: عربی
: 110
: 5شوال666هجری
: شامل سه رساله : 1. رساله فی الهیئه 2. رساله فی العمل بالاسطرلاب 3. رساله فی حساب الحرکات الفلکیه : الزیج الموجز
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 100.38 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر