: ثمره بطلمیوس
: 583
: نجوم
: فارسی
: 95
: 1265هجری
: متن منسوب به بطلمیوس که وسیله خواجه نصیرالدین طوسی به عربی ترجمه شده که شارح آن شناخته نشده ولی بدستور بهاء الدین محمد صاحب دیوان جوینی تحت عنوان کلمه ترجمه شده
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 93.37 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر