: بیست باب
: 7
: نظام الدین عبدالعلی بن محمد بیرجندی
: نجوم
: فارسی
: 24
: بي كاتب
: قرن 11-12
: در برگ نخست يادداشت شده: «و هذه النسخه من النسخ العزيزه لانّها مبيّضه من مسوده التي الّفها مولفه».
: ادبیات و علوم انسانی
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر