: تحفه ی حاتمی یا هفتاد باب در اسطرلاب
: 535
: شیخ بهائی ، بهاءالدین محمد
: نجوم
: فارسی
: 5رجب1087هجری
: مؤلف آن را به نام وزیر حاتم بیک نوشته
: الهیات و معارف اسلامی
دریافت نسخه PDF ( اندازه فایل: 73.04 MB )
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر